تماس با موسسه

دانشجویان، اساتید، مسئولان سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و دیگر مراجعه کنندگان محترم می توانند از طریق هریک از نشانی های زیر باما ارتباط برقرار نمایند:

نشانی موسسه جهت مراجعه حضوری: مشهد - بزرگراه امام علي (ع) - بلوار شهيد رفيعي - خيابان فلاحي 4 - برادران حسيني 12
کد پستی موسسه جهت نامه نگاری: 9184163381 تلفن:051-35224252
:آدرس پست الکترونیکی مسئول همایش ها

Email: SASTech@mail.khi.ac.ir